A’PUMUA’ĄKIAG NE ‘ORGANIC ROTUMA’ MA PUK ROTUAM HETA ‘RAK LA FAEAG ROTUAM’.

A’PUMUA’ĄKIAG NE ‘ORGANIC ROTUMA’ MA PUK ROTUAM HETA ‘RAK LA FAEAG ROTUAM’. FÅEAG NE PRESIDENT NE FITI, MAJOR GENERAL (RETIRED) JIOJE KONROTE, NA E ALALUM’AKIAG NE GARUE ‘I

President Jioje Konrote ‘e ‘i  fäeag ‘ua’ua’åk se garue ne ‘Organic Rotuma’ ma fą’iag ne puk hete’is “Rak La Fäeag Rotuam” e ta ‘ate ianian e Suva Holiday Inn.

Rogrog ne Organic Rotuma 

E 2011 Council ne Rotuma kau’åk la ‘es’aoąkiag ne vai se veko e Rotuma la toak e 2012, la fau atakoa la famori la po la garue’ąkia oris vai e hanua la öf. Ma la kamat e kamatag ne 2012 gagaj veko la se garue’åk hoi’åk vai ne al’åk ma’usu e Rotuma. 

E Okosita e faut öf se kaula’oag ne TTFB la’ se Rotuma la sakior ma haifåegag ma Council ne Rotuma, ma maj tutu ne matanitu, ne garue tes ta po la a’sok la a’fumou’akia “organic Rotuma” se atmot ta. 

E Maji e fau te’ kaula’oag ne TTFB, SPC, ma Matanataki leuof se Rotuma la a’sok rako ma “training workshop” ne mou se Participant Guarantee System (PGS) la po aier’ąkiag se Organic Rotuma. 

Rako ma “training workshop” te’is es’ao’åk mone ne TTFB e on te’agesea ma Ministry of Agriculture, Ministry of Rural & Maritime Development, ma National Disaster Management. Maj ne SPC Land Resources Division-POETcom ma Matanataki ta a’sokoa ma mua’ąkia training e rak teis.

Famör 40 sur se “rak-training workshop” te’is, ma iris ne sur se rak ta Gagaj ‘es itu’u, ma famör veko (fa ma haina) ne leum e itu’ hifu, Amn’ak het e “workshop’ te’is la io se hanua e ufa ma ao sal la aier’ąkia ne hanua ‘i a’au se amnåk ne “organic” Rotuma, la garue ne organic waste la a’au se foho ka ofrau se atmot ta la ‘e on fakmuriga Rotuma la po aier’ąkiag e PGS.   

Teknikal tim ne SPC sakior se hanua 11 e Rotuma ma råe ne hanua 9 po a’lelei amnåk ne “organic certification”, on aier’ąkiag la ‘es’ao’åk “Organic Rotuma”. 

Kaula’oag ta tape’ ma tior’åk ma räe ne Rotuma po pau la garue’åk pesnes ne mou se hual ne es’ao se veko ma ‘ąi ma’oi e atmot ta. Hąifäegaga noh la mo la a’sok ma Council ne Rotuma ma matanitu ta e a’häe lelei hete’is.

RAK LA FAEAG ROTUAM 

Puk hete’is hån re rak a’u’ue ta Ms. Fauoro Titifanue, ne ia hån re rako e laloag ne fau 40, få’ e hün se on ofa ma hanisi se Rotuma ma famör Rotuma.

Puk hete’is kamat fa’im e laloag ne ta av roa, ma on a’vahiga kel’ąkia hanis on hån re rak te se on garue ma fåeag Rotuam ta. E 2012 UNESCO ‘ea ne fäeag Rotuam ta ‘ut ma kikia la fäeag maot e rån te’, ma säeag ne puk hete’is e ‘i hąipoag a’lelei pau ma amnåk atakoa ne mou se fäeag Rotuam ta. 

Puk hete’is amnåk’åk se famör Rotuam ne noh e ut tutu e rån te’, ma la po e iTaukei Trust Fund Board’s website, ne ‘e TTFB ShopOnline.